Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Decomposition / การสลายตัว

การสลายตัวของวัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อนให้เป็นสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง โดยวิธีทางเคมีหรือชีวภาพ(เข้าชม 654 ครั้ง)

สมัครสมาชิก