Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Defect / ตำหนิ

ตำหนิ เป็นความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการขาดองค์ประกอบบางอย่างที่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น หรือการที่มีองค์ประกอบบางอย่างเพิ่มขึ้น จนทำให้ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์น้อยลง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์นั้น

 

ตำหนิของผักและผลไม้

 • ตำหนิทางสัณฐาน (morphological defects) หมายถึงตำหนิจาก ลักษณะ รูปร่าง ที่ไม่ตรงตามพันธุ์ หรือตามลักษณะที่ควรเป็น เช่น แคระแกรน การงอกของมันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ กระเทียม การโค้งงอของหน่อไม้ฝรั่ง การงอกของเมล็ดในผลมะเขือเทศ การบานของดอกบรอคเคอรี่
 • ตำหนิทางกายภาพและเครื่องมือกล (physical and mechanical defects) เกิดจากแรงกล (mechanical damage) ทำให้เกิดบาดแผล การช้ำ การแตก รอยถลอก จากการกระแทก ระหว่างการเก็บเกี่ยว หรือการขนส่งเช่น การเหี่ยว รอยแผลจากการเก็บเกี่ยวและขนสง่
 • ตำหนิทางสรีรวิทยา (physiological defects) เช่น ความผิดปกตที่กิดจากการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่างๆที่สูงหรือต่ำเกินไป ได้แก่ อาการสะท้านหนาว (chilling injury) จากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น

 

 • ตำหนิจากโรคและแมลง (pathological and entomological defects) เช่น การเน่าเสียจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) ร่องรอยจากแมลง นก ศัตรูพืชต่างๆ

   

  ตำหนิจากการเสียหายจากการกระแทกช้ำของผลแอปเปิล

   

  ตำหนิจากการแตกของผลทุเรียน

   

  ตำหนิจากการช้ำและผิดปกติของผลมะเขือเทศ

  ตำหนิของส้มโอ

   

   

   

   (เข้าชม 1,256 ครั้ง)

สมัครสมาชิก