Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Density / ความหนาแน่น

ความหนาแน่น หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณของมวลสารต่อหน่วยปริมาตร เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของวัสดุ

ประเภทของความหนาแน่น(เข้าชม 2,980 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก