Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Filtration / การกรอง

การกรอง (filtration) เป็นการแยก (separation) ทางกล เพื่อแยกอนุภาคของแข็งที่ไม่ละลายซึ่งแขวนลอยอยู่ในสารละลายออกจากส่วนท่ีเป็นของเหลว โดยให้ของเหลวที่มีส่วนผสมของทั้งของแข็งและของเหลวไหลผ่านตัวแผ่นกรอง ซึ่งมีหน้าที่กักของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูของตัวแผ่นกรองไว้และปล่อยให้ส่วนที่เป็นของเหลวไหลผ่าน ของเหลวที่กรองได้เรียกว่า ฟิลเทรต (filtrate)

ในบางครั้งสารแขวนลอยไม่สามารถแยกออกได้ จำเป็นต้องใช้สารช่วยกรอง (filter aid)

 

การกรองในอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องกรองในอุตสาหกรรมอาหาร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง เรียกว่า เครื่องกรอง (filter) มีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น(เข้าชม 3,490 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก