Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Flow diagram / แผนภาพสายงาน

แผนภาพสายงาน เป็นคำที่ใช้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการอธิบายกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีทำให้เข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

Flow diagram มีหลายชนิด เช่น  information flow diagram, data flow diagram, control flow diagram และ process flow diagram เป็นต้น(เข้าชม 440 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก