connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Food sanitation / สุขาภิบาลอาหาร

การสุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) คือกระบวนการจัดการและควบคุมขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร การจำหน่ายอาหาร ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า จนกระทั้งอาหาร
ถึงมือผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้อาหารปลอดภัย (food safety) และมีสุขลักษณะ (hygeine) ตาม
มาตรฐานอาหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

การสุขาภิบาลอาหาร เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับหลักการจัดการระบบงาน การจัดทำเอกสารบำรุงรักษา

องค์ความรู้และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

  • จุลชีววิทยาอาหาร (food microbiologhy)
  • จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)
  • การถนอมอาหาร (food preservation)
  • สุขอนามัยส่วนบุคคล (personal hygeine)
  • การควบคุมสัตว์รบกวน (pest control)
  • การจัดการของเสีย (waste management)
  • การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์แปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (hygeinic design)

Reference

 

http://e-book.ram.edu/e-book/f/FD444 (51/FD444-1.pdf

สำนักสุขาภิบาลน้ำและอาหาร

 

 (เข้าชม 3,803 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก