Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Incubation / การบ่ม

ารเก็บอาหารที่มีจุลินทรีย์เพาะเลี้ยงไว้ในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อเร่งการเจริญ หรือการเก็บอาหารในสภาวะที่เหมาะสม
เพื่อเกิด
การพัฒนาคุณภาพ เช่น กลิ่น รส ตามที่ต้องการ(เข้าชม 965 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก