connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Microwave / ไมโครเวฟ

ไมโครเฟ (microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) ที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุ (radio wave) กับอินฟราเรด ( infrared )
มีความถี่ ระหว่าง 300-30,000 MHz

แม็กนิตรอน (magnetron) เป็นส่วนประกอบหลักทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟ 

คลื่นไมโครเวฟที่นำมาใช้ประโยชน์กับอาหาร มีความถี่ 915 ถึง 2,450 เม็กกะเฮิรตส์ หรือวัดเป็นความถี่ได้ 915 x 106 ถึง 2.45 x 09 รอบต่อวินาทีที่กระทำต่ออาหาร

 

ที่มาของรูป http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_

rafs/programme_rafs_ft_01_02_mcfs.html

รูปแสดงโมเลกุลของน้ำที่เปลี่ยนทิศสลับไปมาอย่างรวดเร็ว ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า
ทำให้เกิดความร้อนในอาหาร

 

าหารใดๆ ที่จะร้อนได้ด้วยไมโครเวฟ จะต้องมีสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ คือ

1. สารที่มีโมเลกุล 2 ขั้ว (dipolar molecules) ยกตัวอย่างเช่น โมเลกุลของน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว โดยออกซิเจนเป็นขั้วลบและไฮโดรเจนเป็นขั้วบวกน้ำพยายาม
จะเรียงตัวภายใต้สนามไฟฟ้า เมื่อได้รับคลื่นไมโครเวฟซึ่งมีความถี่ที่สูงมาก เหนียวนำให้โมเลกุลของน้ำเปลี่ยนทิศสลับไปมาอย่างรวดเร็ว ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า
เกิดการเสียดสีกันระหว่างโมเลกุลของน้ำที่สั่นสะเทือน หรือกับโมเลกุลอื่นๆ ภายในอาหารจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมา

2. สารที่มีไอออนอยู่ในของเหลว สนามไฟฟ้าที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟจะทำให้เกิดการเสียดสี (Collisions) ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมา

 

การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในกระบวนการแปรรูปอาหาร

การใช้ไมโครเวฟในการแปรรูปอาหารเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมอาหารได้ประยุกต์ใช้ไมโครเวฟมาในกระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่
การลวก (blanching)

กระบวนการที่นำไมโครเวฟไปใช้ ผลิตภัณฑ์
การละลายน้ำแข็ง (thawing,tempering) frozen seafood, meat, fish, butter
การทำให้สุก (cooking) bacon, meat,p otato, patties,
การทำแห้ง (dehydration) pasta, spice, oion, cereal grain, seaweed, yolk, spice, herb
การพาสเจอไรซ์ (pasteurization)  
การสเตอริไรซ์ (sterilization) milk, prepared food
การอบ (baking) bread, doughnut
การคั่ว (roasting) tree nut, peanut, coffee, cocoa
การลวก (blanching) herb, vegetable, corn, fruit
การเจียว (rendering) lard, tallow

 

ไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนได้ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนในอาหาร คลื่นไมโครเวฟนำมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร เช่น
การลวก (
blanching) การละลายอาหารแช่เยือกแข็ง (thawing) การทำแห้ง (dehydration) การฆ่าเชื้อด้วยระบบไมโครเวฟ

ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ

 • ความถี่ของคลื่น คลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่ต่ำกว่า 816 และ 915 MHz จะทะลุผ่านชิ้นอาหารได้ดี และมีความสม่ำเสมอในการให้ความร้อนมากกว่า
  เมื่อใช้กับอาหารที่มี loss factor ต่ำ หรือมีขนาดชิ้นเล็กๆ อย่างไรก็ตาม ระดับความลึกของการทะลุผ่านของคลื่นไม่ใช่สิ่งจำเป็น การเลือกความยาวคลื่น
  ของไมโครเวฟที่ใช้จะขึ้นกับความเหมาะสมในการใช้พลังงาน
 • ความเข้มของสนามไฟฟ้า เมื่อความเข้มของสนามไฟฟ้ามากขึ้น การให้ความร้อนกับอาหารจะใช้เวลาน้อยลง จึงเป็นตัวปรับอัตราเร็วในการให้ความร้อนกับอาหาร
 • ความชื้นในอาหาร เนื่องจากน้ำมีค่า loss factor สูง อาหารที่มีความชื้นสูงจึงเพิ่มอุณหภูมิได้รวดเร็ว
 • อุณหภูมิของอาหารจะมีผลต่อสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมีผลต่อสถานะขององค์ประกอบที่ดูดกลืนพลังงานได้ดีในอาหาร เช่น น้ำ ดังนั้นอุณหภูมิ
  จึงมีผลต่อการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
 • ขนาดและรูปร่างของอาหาร อาหารที่มีขนาดใหญ่ หรือมีความหนามาก เมื่อใช้ไมโครเวฟที่มีความถี่สูงเกินไป อาจทำให้ไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปถึง
  กึ่งกลางของอาหารได้ ทำให้การเพิ่มอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้น ความสม่ำเสมอของรูปร่างจึงมีผลต่อการให้ความร้อนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อาหารที่มีรูปร่าง
  กลมจะได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอมากกว่าอาหารที่มีเหลี่ยมมุม
 • การนำไฟฟ้า เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะเกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่มีประจุในอาหาร จึงมีความสัมพันธ์กับการนำไฟฟ้าในอาหาร เมื่อเพิ่ม
  การนำไฟฟ้าให้กับอาหาร เช่น เติมเกลือ หรือสารอื่น (เช่น น้ำตาล) ที่สามารถแตกตัวให้ประจุ จะทำให้อัตราการให้ความร้อนสูงขึ้น
 • การนำความร้อน (thermal conductivity) ของอาหาร ระหว่างการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะเกิดการถ่ายเทความร้อนโดยการนำความร้อนในชิ้นอาหารด้วย
  ซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีที่อาหารมีชิ้นขนาดใหญ่ หรือมีความหนามาก ไมโครเวฟไม่สามารถทะลุเข้าไปถึงกึ่งกลางได้ แต่สำหรับอาหารชิ้นเล็ก หรือมีความหนาไม่มาก
  การนำความร้อนจะไม่มีผลต่ออัตราการเพิ่มอุณหภูมิมากนัก
 • ความร้อนจำเพาะ (specific heat) ของอาหาร ความร้อนจำเพาะของอาหารมีผลต่ออัตราเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิ อาหารที่มีความร้อนจำเพาะสูงกว่า จะมีอัตราการเพิ่ม
  อุณหภูมิช้ากว่า

 

 • บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับไมโครเวฟ

 • วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่สามารถส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ (microwave transparency) ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการดูดคลื่นไว้บ้างแล้ว บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท
  จะดูดคลื่นไว้แตกต่างกัน ตัวเลขยิ่งสูงหมายความว่าจะดูดพลังงานไมโครเวฟได้มาก โดยปกติคลื่นไมโครเวฟจะใช้คลื่นความถี่ 2,450 MHz แต่ในตารางนี้
  เป็นการทดสอบที่ 3,000 MHz ส่วน RF คือ ความถี่คลื่นวิทยุ (radio frequency) ที่ 10 MHz เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดคลื่นที่ความถี่ต่างกัน
  ถึงแม้ว่าจะมีการดูดคลื่นไว้บ้างแล้ว ด้วยเหตุนี้จะไม่มีปัญหาอะไรที่จะใช้การฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์พร้อมกัน

  ความสามารถในการดูดพลังงานจากคลื่นของบรรจุภัณฑ์

  วัสดุบรรจุภัณฑ์

  ดรรชนีความสามารถในการดูดพลังงาน

  RF ที่ 10 MHz

  MW ที่ 3,000 MHz

  ขวดแก้วแบบทั่วๆ ไป

  (Soda-lime)

  กระดาษมีความชื้น 10%

  กระดาษแข็งมีความชื้น

  10%

  ไนลอน 66

  โพลิเอสเตอร์

  PE

  PS

  PVC ที่มี Plasticizer 40%

  0.1100

   

  0.4000

  0.8000

   

  0.0900

  0.0400

  0.0004

  0.0005

  0.4000

  0.2000

   

  0.4000

  0.4000

   

  0.0400

  0.0400

  0.0010

  0.0005

  0.1000

   

 

 •  

แหล่งที่มา : Andrews, Gordon "Developments in the Packaging of Convenience Foods"

References

บทความที่เกี่ยวข้อง

 (เข้าชม 6,438 ครั้ง)

สมัครสมาชิก