Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Equilibrium moisture content / ความชื้นสมดุล

ความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content) หมายถึง ปริมาณความชื้นของวัสดุที่อยู่ในสภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมภายนอก วัตถุชื้นจะไม่มีการดูดและคายความชื้นจากอากาศรอบๆ จึงมีอัตราการทำแห้ง (drying rate) เป็นศูนย์ มีค่าความชื้นคงที่ ความชื้นจะไม่ลดลงอีก ภาวะสมดุลจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวัตถุ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ถ้าต้องการให้ความชื้นลดลงจากนี้ต้องเปลี่ยนสภาวะการอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัตถุ เช่น ลดขนาด

 

การหาความชื้นสมดุล

สามารถหาได้โดยการทดลอง โดยการปล่อยให้วัสดุอยู่ในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สมดุล (equilibrium relative humidity) กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความชื้นสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ในสภาวะสมดุลที่อุณหภูมิคงที่ เรียกว่า water sorption isotherm ของผลิตผล(เข้าชม 1,463 ครั้ง)

สมัครสมาชิก