Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Packed bed / ชั้นอัดบรรจุ, ชั้นบรรจุ

Packed bed คือ ชั้นอัดบรรจุ หรือ ชั้นบรรจุ หมายถึง ชั้นที่มีการบรรจุวัสดุหรือตัวกลางเป็นชิ้นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสระหว่างก๊าซ
ของเหลว หรือของแข็ง เช่น ชั้นของตัวกลางอัดบรรจุไว้ 
ในระบบบำบัด สำหรับดักจับจุลินทรีย์และให้จุลินทรีย์เกาะอาศัย(เข้าชม 800 ครั้ง)

สมัครสมาชิก