Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Packing / การบรรจุ

Packing หมายถึง การบรรจุสินค้า ด้วยการห่อหุ้ม หรือการใส่ลงในภาชนะปิดใดๆ

  • เครื่องบรรจุ (filling machine) สำหรับอาหารเหลว
  • packing house โรงบรรจุ หมายถึง โรงเรือนที่ใช้เพื่อการจัดเตรียม เช่น การทำความสะอาด การคัดเลือก และการบรรจุสินค้า
    ก่อนส่งจำหน่าย มักใช้กับอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสด
  • packing line หมายถึง สายการผลิตเพื่อใช้บรรจุสินค้า
  • packing machine หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้บรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์

 (เข้าชม 987 ครั้ง)

สมัครสมาชิก