Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Plant layout / การวางผังโรงงาน

การวางผังโรงงาน

การวางแผนเพื่อจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร คนงาน วัตถุดิบ สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิตของโรงงานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

การวางผังโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จะออกแบบให้มีประสิทธิภาพการผลิตและต้องสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร เช่น GMP, HACCPBRC

 

 

Reference

http://courseware.rmutl.ac.th/courses/109/unit1602.html

 

 (เข้าชม 959 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก