Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pollution / มลพิษ

มลพิษ

คือสภาวะซึ่งเกิดจากการมีสิ่งที่เป็นพิษ หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น จากการผลิตหรือการกระทำใดๆ

และปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น

air pollution หมายถึง มลพิษทางอากาศ;

water pollution หมายถึง มลพิษทางน้ำ;

noise pollution หมายถึง มลพิษทางเสียง

 (เข้าชม 304 ครั้ง)

สมัครสมาชิก