Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Proximate analysis / การวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสาร

การวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร ซึ่งมีกลุ่มใหญ่ๆ 6 กลุ่ม ด้วยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่

 

กลุ่มสาร

วิธีการวิเคราะห์
ความชื้น (moisture cotent) การวิเคราะห์ความชื้นด้วยการอบแห้ง
เถ้า (ash)  เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส
โปรตีนรวม (crude protein ,CP) Kjeldahl method
ไขมัน (ether extract ,EE) สกัดตัวอย่างด้วยปีโตรเลียมอีเทอร์
กากหยาบ (crude fiber ,CF)  
คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย (nitrogen free extract, NFE)  

 

http://www.dld.go.th/nckk_kkn/banner/Prox-Deter.pdf

 (เข้าชม 3,059 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก