Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ripening / การบ่ม

การสุก; การบ่มให้สุก

1. การบ่มผลไม้ (fruit ripening) หมายถึงการบ่มผลไม้ คือการเร่งให้เกิดการสุกเร็วกว่าการสุกตามธรรมชาติ

2. ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นอาจเรียกว่า aging หรือ conditionin gหมายถึง การเก็บรักษาในห้องที่มีการความคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ได้กลิ่นรส เช่น ไส้กรอก (sausage) เนยแข็ง (cheese) เนื้อสัตว์ เช่น การบ่ม (meat aging หรือ ripening) เนื้อวัวภายหลังการฆ่า จะเก็บรักษาเนื้อหรือซากสัตว์ ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 1-4 ซ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อทำให้เนื้อนุ่มขึ้น

การบ่ม เนยแข็งเกาดา การบ่มเนื้อสัตว์

 

 

 (เข้าชม 997 ครั้ง)

สมัครสมาชิก