Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Screen / ตะแกรง; กรองผ่านตะแกรง

n. ตะแกรง อุปกรณ์ที่มีช่องเปิดจำนวนมาก ใช้แยกวัสดุขนาดต่างๆ ออกจากกัน วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าช่องเปิดก็จะผ่านลงไปได้ ส่วนวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องเปิดก็จะค้างอยู่บนตะแกรง (เหมือน mesh ,sieve, sifter)

v. กรองผ่านตะแกรง เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแยกของแข็งที่มีขนาดอนุภาคต่างกันออกจากกัน

 (เข้าชม 717 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก