Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sedimentation / การตกตะกอน

การตกตะกอน (seditmentaiton) หมายถึงการแยก (separation) ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของของแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว

 

sedimentation tank หมายถึงถังตกตะกอน เช่น ถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย (waste water treatment)(เข้าชม 1,756 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก