Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sewerage / ระบบท่อระบาย

ระบบของท่อพร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆ สำหรับรวบรวมและระบายน้ำเสียจากแหล่งไปยังบริเวณที่จะระบายทิ้ง หรือบำบัดน้ำเสีย (waste water treatment)(เข้าชม 543 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก