Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Texture analysis / การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) หมายถึง การวัดเนื้อสัมผัส (texture measurment) และการแปลความหมายของค่าที่วัดได้
เป็นค่าสมบัติทางเนื้อสัมผัส (texture properties) ด้านต่างๆ

การทดสอบเนื้อสัมผัส อาจใช้การทดสอบเชิงวัตถุวิสัย (objective method)  โดยใข้เครื่องมือวัด และการประเมินด้วยประสาทสัมผัส
(sensory evaluation) ซึ่งใช้คน หรือ เรียกว่าผู้ชิม เป็นผู้ประเมิน

 

การทำสอบเนื้อสัมผัสเชิงวัตถุวิสัย

การทดสอบเนื้อสัมผัสทางวัตถุวิสัย เป็นการวัดเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่องมือวัด โดยใช้ตัวตรวจรู้ (sensor) ซึ่งมีความแม่นยำ และ
สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมของการวัดได้ดี

วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัสทางวัตถุวิสัย

  •  
    • การทดสอบแรงกด (compression test)
    • การทดสอบแรงดึง (tensile test หรือ tension test)
    • การทดสอบแรงกดทะลุ (penetration test หรือ puncture test)
  • การทดสอบแรงโก่งตัว bending test หรือ fracture test
  • การทดสอบแรงตัด cutting test หรือ shearing test
  • การทดสอบแรงผลักกัน ( Extrusion test)

การทดสอบแบบพิเศษ

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทางวัตถุวิสัย วัดค่าแสดงได้ดังนี้

 •   ความสัมพันธ์ระหว่างแรง (force) กับระยะเวลาการเปลี่ยนรูป (deformation) แสดงเป็นรูปกราฟ เรียกว่า
    force-deformation curve
 •   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลา แสดงเป็นรูปกราฟ เรียกว่า  force-time curve
 •   ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (stress) กับความเครียด (strain) แสดงเป็นรูปกราฟ เรียกว่า stress-strain curve

 

 (เข้าชม 8,605 ครั้ง)

สมัครสมาชิก