Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vessel / ภาชนะสำหรับใส่วัสดุ

เวสเซล (ราชบัณฑิต)

ภาชนะสำหรับใส่วัสดุ ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ถังทรงกระบอกบรรจุก๊าซ หม้อกำเนิดไอน้ำ ถังปฏิกรณ์เคมี เป็นต้น(เข้าชม 307 ครั้ง)

สมัครสมาชิก