Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

olume / ปริมาตร

ปริมาตร (volume) เป็นสมบัติทางกายภาพ (phyical property) ของวัสดุ ที่แสดงขอบเขตการครอบครองของวัสดุ
ใน 3 มิติ ใช้ได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

หน่วยของปริมาตร

หน่วยปริมาตรในระบบเมตริก คือ ลิตร

1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร (ml) หรือ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)

หน่วยการตวงในมาตราไทย 1 ถัง = 20 ลิตร (ทะนานหลวง) 1 เกวียน = 100 ถัง 1 เกวียน = 2 ลูกบาศก์เมตร

 

การหาปริมาตร

1. การตวง ใช้สำหรับหาปริมาตรของของเหลว เช่น น้ำ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำนม น้ำเชื่อมหรือ อาหารแห้ง
ซึ่งมีลักษณะเป็น
วัสดุปริมาณมวล เช่น ข้าว แป้ง อาหารสัตว์ โดยการนำสิ่งที่ต้องการหาปริมาตรไปบรรจุ
ในภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตร เช่น กระบอกตวง ถ้วยตวง หรือใส่วัสดุที่ต้องการหาปริมาตรในภาชนะ
สำหรับตวงได้เต็มพอดี เช่น กระป๋องลิตร ปริมาตรของของสารที่ต้องการตวงจะเท่ากับความจุของภาชนะนั้น

2. การคำนวณจากการวัดขนาดของแข็งที่มีรูปทรงเป็นเรขาคณิต สามารถหาปริมาตรได้จากการวัดขนาด (size)
แล้วคำนวณได้จากสูตร

3. การชั่งน้ำหนักในของเหลว

volume

 

น้ำหนักวัตถุที่ชั่งในของเหลว คือ น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ นั่นคือแรงพยุงวัตถุของ
ของเหลวนั่นเอง ฉะนั้น ปริมาตรของวัตถุหาได้จาก

 

v วัสดุ = mL/ρL   v  วัสดุ = ปริมาตรของวัสดุ mL = มวลของน้ำที่ถูกแทนที่   ρL = ความหนาแน่นของของเหลว(เข้าชม 1,218 ครั้ง)

สมัครสมาชิก