Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sublimation / การระเหิด

Sublimation หรือการระเหิด เป็นกระบวนการที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อน เมื่ออนุภาคของสารได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย

ที่มา:http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/การระเหิด

การระเหิดทำให้อนุภาคของสารนั้นแยกออกจากผลึก โดยเฉพาะอนุภาคที่อยู่บริเวณผิวหน้าของผลึกจะหลุดออกและเคลื่อนที่เป็นอิสระได้ง่าย เช่น การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (dry ice) ไอโอดีน การระเหิดของแนฟทาลีน (ลูกเหม็น) การะบูร เมนทอล เป็นต้น

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการระเหิด

  • อุณหภูมิ อัตราการระเหิดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้การระเหิดมากขึ้น
  • ชนิดของของแข็ง ของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยจะระเหิดได้ง่าย
  • ความดันบรรยากาศการลดความดันของบรรยากาศเพิ่มอัตราการระเหิดของของแข็ง
  • พื้นที่ผิวของของแข็ง ถ้ามีพื้นที่มากจะระเหิดได้ง่าย
  • การเคลื่อนที่ของอากาศเหนือของแข็ง อากาศเหนือของแข็งจะต้องมีการถ่ายเทเสมอ เพื่อป้องกันการอิ่มตัวของไอ


(เข้าชม 3,386 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก