Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Solid density / ความหนาแน่นเนื้อ

ความหนาแน่นเนื้อ (solid density) อาจเรียกว่า ture density หรือ absolute density หมายถึง ความหนาแน่น (density)
ของเนื้อวัสดุที่ไม่รวมช่องว่างระหว่างชิ้นวัสดุ

solid density

หน่วยของ ความหนาแน่นเนื้อในระบบ SI คือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Kg/m3) สำหรับวัสดุขนาดเล็ก อาจใช้หน่วยเป็นกรัม
ต่อลูกบากศ์เซ็นติเมตร (g/cm3)

solid density

ความหนาแน่นเนื้อของวัสดุขนาดเล็ก อาจเรียกว่า particle density สำหรับความหนาแน่นที่รวมช่องว่างระหว่างวัสดุ
จะเป็นความหนาแน่นรวม (bulk density)

solid density

การหาความหนาแน่นเนื้อ

วิธีการหาค่าความหนาแน่นเนื้อของอาหาร ทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. การชั่งน้ำหนักในน้ำ วิธีการนี้ ใช้เพื่อหาปริมาตรของวัสดุ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับน้ำหนักของวัสดุ แล้วคำนวณหาค่าหา
ความหนาแน่น การหาปริมาตร ใช้หลักการชั่งน้ำหนักวัสดุในน้ำ หรือของเหลว

solid density solid density

 

 

1.2 การใช้ขวด pycnometer วิธีนี้ใช้หลักการแทนที่วัสดุในของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวด pycnometer เหมาะ วัสดุที่มีขนาดเล็ก เช่น เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง

solid density

 

1.3การแทนที่ในวัสดุเม็ดเล็ก วิธีนี้เหมาะสำหรับการหาค่าความหนาแน่นเนื้อของวัสดุที่ดูดซับของเหลว การแช่หรือจุ่มในของเหลวทำให้วัสดุมีปริมาตรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) เช่น ขนมปัง คุ้กกี้ จะใช้การแทนที่ในวัสดุที่มีขนาดเล็ก ที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดน้อย หรือมีค่าความพรุน (porosity) น้อย ตัวอย่างของวัสดุที่สามารถใช้เพื่อหาความหนาแน่นเนื้อได้เช่น เม็ดแมงรัก เมล็ดงา

 

solid density

 

solid density(เข้าชม 1,831 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก