Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liquid nitrogen / ไนโตรเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) คือ ไนโตรเจนที่ได้จากการทำให้อากาศกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวและผ่านเข้าสู่หอกลั่น
ทำให้ได้ไนโตรเจนอยู่ในสภาวะของเหลวที่เย็นจัด

ไนโตรเจนเหลว เป็นสารไครโอเจน (cryogen) ที่ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) มีจุดเดือด (boiling point)
ที่ -196 องศาเซลเซียส ในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้เป็นตัวกลางในการแช่เยือกแข็งอาหารแบบไครโอจินิค (
cryogenic
freezing
) โดยการจุ่ม หรือฉีดพ่น ให้สัมผัสกับผิวหน้าของอาหาร ทำให้อาหารแข็งตัวอย่างรวดเร็ว
จึงต้องเก็บไนโตรเจนเหลว
ไว้ในถังที่ทนแรงดันสูง

 

สมบติทางกายภาพและเคมีของไนโตรเจน

 

Property   หมายเหตุ
จุดเดือด (Boiling Point)

-195.8ºC

(1 atm)

 
Freezing point

-210.0ºC

 
Critical Temperature

-146.9ºC

 
Critical Pressure

33.5 atm

(492.3 psia)

 
Critical point density

0.31311 g/ml

 
ความหนาแน่น (Density)

806 Kg/m3

liquid, 1 Atm, @ boiling point
Dielectric Constant 1.434 liquid, 1 Atm, @ boiling point
ความร้อนแผง Latent Heat of vaporization 198.3 kJ/kg vaporization @ 1 Atm
ปริมาณการใช้ต่ออาหารแช่เยือกแข็ง 100 kg 100-300 kg  

 

การเก็บรักษาไนโตรเจนเหลว

 • เมื่อไนโตรเจนแปรสภาพเป็นของเหลวจะกลายเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิเย็นจัด (cryogen) มีจุดเดือด -195.8 องศาเซลเซียส
   ( -320.5 องศาฟาเรนไฮต์ ) เมื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอจะเกิดการขยายตัวถึง 694 เท่า อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
  อย่างมากของไนโตรเจนเหลวและสภาวะแวดล้อมภายนอก การเก็บกักต้องป้องกันความร้อนจากบรรยากาศภายนอก
  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการบรรจุและเก็บรักษา ต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิเย็นจัดของไนโตรเจนเหลว
  ได้ ถังและท่อสำหรับบรรจุต้องออกแบบตามข้อกำหนดของ "America Society of Mechanical Engineers" (ASME)
  หรือตามมาตรฐานของ "Department of Transportation" (DOT) ซึ่งนำอุณหภูมิและความดันเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
 • ไนโตรเจนไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน การกักเก็บไนโตรเจนจึงไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

 

Reference

http://www.bigth.com/corporate/safetygram-7.pdf


 

 

 

 

 (เข้าชม 2,442 ครั้ง)

สมัครสมาชิก