Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Disinfection / การฆ่าเชื้อ

Disinfaction หมายถึง การทำความสะอาดด้วยสารเคมี เช่น สารฆ่าเชื้อ (disinfectant) หรือวิธีการทางกายภาพ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์โดยเฉพาะบนพื้นผิวในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น วัตถุดิบพื้นผิวสัมผัสอาหาร (food contatact surface)

Disinfection ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิด แต่เป็นการลดปริมาณให้ต่ำลง ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ลงถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ไม่ทำให้อาหารเน่าสีย (microbial spoilage) ไม่ได้เป็นการทำให้ปลอดเชื้อ โดยทั่วไปมักไม่รวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore)

หมายเหตุ คำว่า disinfection เหมือนกับคำว่า sanitization แต่ในสหรัฐอเมริกาและในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมใช้คำว่า sanitization หรือ sanitization มากกว่า(เข้าชม 1,090 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก