Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Edible film / ฟิล์มที่บริโภคได้

ฟิล์มที่บริโภคได้ (edible film) คือ ฟิล์มที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ใช้เพื่อเคลือบหรือห่อหุ้มอาหารโดยตรง หรือเคลือบบรรจุภัณฑ์ชั้นใน (primary packaging) เช่น กระดาษ ฟิล์มพลาสติก ที่สัมผัสกับอาหาร

วัตถุประสงค์ของการใช้ฟิล์มหุ้มอาหาร

เพื่อลดการสูญเสียความชื้น ลดปฏิกิริยากับออกซิเจน ลดอัตราการหายใจของผักและผลไม้

ผลิตได้จากวัตถุหลายชนิด ได้แก่

 

References

 (เข้าชม 1,579 ครั้ง)

สมัครสมาชิก