Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

electrical conductivity / สภาพนำไฟฟ้า

 

สภาพการนำไฟฟ้า (electrical conductivity) เป็นสมบัติทางไฟฟ้า (electrical properties) หมายถึง ภาวะที่วัสดุยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่าน หรือถ่ายโอนประจุไฟฟ้าได้ 

เมื่อ

  • A เป็นพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ
  • L เป็นความยาวของวัสดุ
  • R เป็นค่าความต้านทาน

ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการนำไฟฟ้าของวัสดุ

อุณหภูมิ

เมื่อวัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้นการนำไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้น

น้ำ

โมเลกุลของน้ำมีขั้ว นำไฟฟ้าได้ดี อาหารที่มีปริมาณน้ำสูง เช่น อาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล นำไฟฟ้าได้ดีกว่าอาหารแห้ง

 (เข้าชม 1,088 ครั้ง)

สมัครสมาชิก