Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Exotoxin / ชีวพิษคายออก

สารพิษ (toxin) ที่จุลินทรีย์สร้างแล้วขับออกมาภายนอกเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ เป็นโปรตีน (protein) ไม่ทนต่อความร้อน หากได้รับความร้อนสูงโปรตีนจะสูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) สารพิษนี้มีผลร้ายแรงกว่า สารพิษชนิด endotoxin

ตารางแสดงลักษณะของ exotoxin และ endotoxin

ลักษณะExotoxinEndotoxin
Bacterial source สร้างและขับออกจากเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ ปล่อยออกจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่แตกสลายแล้ว
ส่วนประกอบทางเคมี เป็นโปรตีน เป็น lipopolysaccharide
ความทนทานต่อความร้อน ไม่ทนความร้อน ทนต่อความร้อนสูง
ปริมาณที่ทำให้ตาย (Lethal Dose ) ปริมาณน้อยก็ทำให้ตายได้ ใช้ปริมาณมากกว่า exotoxin มาก
การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำเป็น toxoid ได้และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ทำเป็น toxoids ไม่ได้และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี
ลักษณะทางเภสัชวิทยา มีการออกฤทธิ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน มีการออกฤทธิ์คล้ายกัน คือมีไข้ มีการเปลี่ยนแปลงในเลือดและอาจมีอาการช็อค

 

Exotoxin แบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ตามบริเวณของเนื้อเยื่อ หรือชนิดเซลล์ที่ toxin ออกฤทธิ์หรือทำอันตราย เช่น

- Neurotoxin คือ toxin ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ได้แก่ botulinum toxin ซึ่งสร้างโดยแบคทีเรีย Clostridium botulinum

- Enterotoxin คือ toxin ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย เช่น cholera toxin ซึ่งสร้างโดย Vibrio cholera จะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและอิเล็กโตรไลต์จากเซลล์ เยื่อบุลำไส้ออกสู่ lumen ทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงขึ้น ผู้เป็น     อหิวาห์ตกโรคอาจถ่ายเป็นน้ำถึงวันละ 10-12 ลิตรก็ได้ ทำให้สูญเสียไบคาร์บอเนตไอออนออกไปจากเลือดมาก ทำให้ค่า pH ของเลือดลดลง เกิดภาวะเป็นกรด (acidosis) ขึ้น นอกจากนี้เมื่อมีอาการท้องเสียมากขึ้นจะทำให้เม็ดเลือดแดงและโปรตีนในเลือดข้นขึ้น เรียกว่าเกิด hemoconcentration อาจเกิดอาการช๊อคแบบที่เรียกว่า hypovolemic shock โดยมีระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว ดังนั้นการรักษาอหิวาห์ตกโรคสามารถทำได้โดยการให้น้ำเกลือและ electrolyte แทนที่น้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปแก่ผู้ป่วยนั่นเอง

Cytotoxin คือ toxin ที่ทำลายเซลล์หลายชนิด ถ้าทำลายเม็ดเลือดขาวเรียกว่า leukocidins ถ้าทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเรียกว่า hemolysins เช่น สารพิษจาก Staphylococcus aureus(เข้าชม 1,922 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก