Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Apparent viscosity / ความหนืดปรากฏ

Apparent viscosity หมายถึง ค่าความหนืด (viscosity) ของของไหลแบบนอนนิวโตเนียน ( non Newtonian fluid) ที่อัตราการเฉือน (shear rate) หนึ่งๆ(เข้าชม 1,164 ครั้ง)

สมัครสมาชิก