Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Heat transfer coefficient / สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน

สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (heat transfer coefficient, สัญลักษณ์ h) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วของของไหล
รูปทรงของวัสดุ พื้นที่ที่ของไหลไหลผ่าน สมบัติ
ทางกายภาพของของไหล ผลต่างอุณหภูมิระหว่างตัวกลางความร้อนกับผิววัสดุ
ตำแหน่งต่างๆ ตามผิวของวัตถุ เป็นต้น มีบทบาทสัมคัญต่อการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร
ด้วยความร้อน
การแช่เยือกแข็ง การทำให้เข้มข้น และการแช่เย็น

References

Brian A. Fricke and Bryan R. Becker CALCULATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENTS FOR FOODS(เข้าชม 1,574 ครั้ง)

สมัครสมาชิก