Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Arrhenius equation / สมการอาร์รีเนียส

เป็นสมการความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็วของปฎิกิริยากับอุณหภูมิ

k   = ค่าคงที่ของอัตราเร็ว (rate constant, s-1)

A   = ค่าคงที่ของอาร์รีเนียส (Arrhenius constant)

Ea = พลังงานกระตุ้น (activation energy, kJ/mol )

R   = ค่าคงที่ของแก๊สในอุดมคติ (ideal gas constant = 8.314 J/mol K)

T   = อุณหภูมิสัมบูรณ์ (absolute temperature, K)

เป็นสมการตั้งชื่อเป็นเกียรติ แก่ Svante Arrhenius บิดาของสาขาเคมีฟิกส์ ผู้ค้นคิดความสัมพันธ์ดังกล่าว

 (เข้าชม 704 ครั้ง)

สมัครสมาชิก