Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Bleach / ฟอกขาว

เป็นการฟอกให้สีจางลง หรือฟอกให้ขาว อาจใช้สารเคมีการฟอกขาว (bleaching agent) เช่น ซัลไฟต์ (sulfiting agent) ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ (sodium hypochlorite) แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ (calcium hypochlorite)(เข้าชม 396 ครั้ง)

สมัครสมาชิก