Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Colligative properties / สมบัติคอลลิเกทีฟ

สมบัติคอลลิเกทีฟ (colligative properties) คือสมบัติของสารละลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่

  • การลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (freezing point depression)
  • การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือด (boiling point elevation)
  • ความดันไอของสารละลาย (vapor pressure)
  • ความร้อนแฝงของการเป็นไอ (latent heat of vaporization)
  • ความดันออสโมติก (osmotic pressure) เป็นต้น


(เข้าชม 1,018 ครั้ง)

สมัครสมาชิก