Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bulk material / วัสดุปริมาณมวล

วัสดุปริมาณมวล (bulk material) หมายถึง วัสดุขนาดเล็ก ผง ชิ้นย่อย ที่รวมกันเป็นปริมาณมาก ยังไม่ได้แบ่งบรรจุหีบห่อ

อาหารที่มีลักษณะเป็นวัสดุปริมาณมวล ได้แก่

 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุปริมาณมวล

สมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของวัสดุปริมาณมวลที่มีความสำคัญกับการแปรรูป (food processing) เช่น การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การขนถ่ายวัสดุ (material handling) การผสม (mixing) และการจัดเก็บในไซโล (silo) ได้แก่(เข้าชม 2,559 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก