Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bactofugation / แบคโทฟูเกชัน

Bactofugation หมายถึง กระบวนการแยกแบคทีเรีย (bacteria) บางส่วนออกจากน้ำนม (milk) โดยใช้เครื่องเหวี่ยง (centrifuge) เรียกว่า bactofuge(เข้าชม 706 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก