Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Maturity / การบริบูรณ์

การบริบูรณ์ (maturity) คือ การเจริญเติบโตเต็มที่ของสิ่งมีชีวิต เช่น physiological maturity หมายถึง ความบริบูรณ์ทางสรีรวิทยา;
horticultural maturity คือ ความบริบูรณ์ทางพืชสวน หมายถึง วัยของพืชหรือส่วนของพืชที่พัฒนามาถึงระดับที่เหมาะสมกับการบริโภค(เข้าชม 859 ครั้ง)

สมัครสมาชิก