Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mesophile / ชอบอุณหภูมิปานกลาง

สิ่งที่มีชีวิต หมายถึงจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ รา ที่ชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิปานกลาง คือระหว่าง 10-45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่เหมาะสม (optimum temperature) ที่ทำให้อัตราการเจริญสูงสุดอยู่ระหว่าง 30-40 ไม่เจริญที่อุณหภูมิต่ำ หรือสูงกว่านี้ เป็นกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่พบมากที่สุดในสิ่งแวดล้อม และเป็นกลุ่มหลักที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (food spoilage) และเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค
(pathogen) ทำให้อาหารเป็นพิษ (food poisoning)

ในแง่ของการนำมาใช้ประโยชน์ จุลินทรีย์ในกลุ่มที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง ใช้ในการหมัก (fermentation) อาหารประเภทต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(alcoholic beverage) นมเปรี้ยว (fermented milk) เป็นต้น

สิ่งมีชีวิตที่ชอบอาศัยอยู่ที่อุณหภูมิสูง เรียกว่า thermophile ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ชอบอาศัยอยู่ที่อุณหภูมิต่ำ เรียกว่า psychrophile(เข้าชม 1,452 ครั้ง)

สมัครสมาชิก