Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Micro filtration / ไมโครฟิวเตรชัน

ไมโครฟิวเตรชัน (คำย่อ MF) เป็นการกรอง (filtration) ประเภท การกรองด้วยเยื่อ (membrane filtration) โดยใช้เยื่อสังเคราะห์ (synthetic membrane)
ชนิด micro filtration membrane เพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.1-10 ไมครอน ออกจากสารแขวนลอย ใช้เพื่อทำให้ใส (clarification

โมเลกุลของน้ำสามารถผ่านการกรองเยื่อไมโครฟิวเตรชันได้ ส่วนที่แยกออกมาคือ โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ เช่น เซลของแบคทีเรีย โมเลกุลของไขมัน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูของเยื่อ ส่วนโมเลกุลของแร่ธาตุ เกลือต่างต่าง รวมทั้งโมเลกุลของโปรตีน น้ำตาลแลคโตส จะผ่านได้บางส่วน บางส่วนจะถูกแยกออกมา

ไมโครฟิวเตรชัน ใช้เพื่อเป็นการกรองเบื้องต้น เพื่อแยกตะกอนขนาดใหญ่บางส่วนออก ก่อนผ่านไปกรองระดับที่ละเอียดกว่า เช่น ultrafiltration

ใช้เพื่อการกรองเพื่อแยกตะกอนน้ำผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อทำให้ใส  ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแยกตะกอนส่วนที่เป็นอนุภาคของแข็งออก(เข้าชม 2,227 ครั้ง)

สมัครสมาชิก