Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

การแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟ / Individual quick freezing (IQF)

Individual quick freezing (เรียกย่อว่า ไอคิวเอฟ, IQF) หมายถึง อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) ซึ่งผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง (freezing) อย่างรวดเร็ว

อาหารแต่ละชิ้นสัมผัสกับตัวกลางที่ให้ความเย็นโดยตรง การเกิดผลึกน้ำแข็ง (ice crystal formation) ได้ผลึกขนาดเล็กทั่วไปในชิ้นของอาหาร ทำให้อาหารมีคุณภาพดี อาหารแช่เยือกแข็ง มีลักษณะแยกจากกันเป็นชิ้นๆ ไม่เกาะกันเป็นก้อน อาหารที่นิยมแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟ ได้แก่ กุ้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่หั่นเป็นชิ้น หรือ ที่มีขนาดเล็ก

 

 

ที่มา :http://www.foodnetworksolution.com/uploads/content/398aa8625f51850a60184c8751fe3e03.pdf

การผลิตอาหาร แบบ individual quick freezing ทำได้ด้วยการแช่เยือกแข็งด้วย เครื่องแข่เยือกแข็ง (freezer) ประเภท

  • เครื่องแช่เยือกแข็งด้วยลมเย็นจัด เช่น เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว (spiral freezer)
  • เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน (belt freezer)
  • เครื่องแช่เยือกแข็งแบบฟลูอิไดซ์เบด (fluidized bed freezer)
  • การแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจน (cryogenic freezer)

ที่มา : http://www.marel.com/resources/Files/IQF_Double_Belt_freezer.pdf

 (เข้าชม 5,868 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก