Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

physical properties / สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติทางฟิสิกส์ (physical properties) เป็นสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อแรงกระทำทางกายภาพ ได้แก่ แรงกล ความร้อน แสงสว่าง ไฟฟ้า เป็นต้น สมบัติทางกายภาพของอาหาร อาจเรียกว่าเป็นสมบัติทางวิศวกรรมของอาหาร (engineering properties of food) ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพอาหาร และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการออกแบบ กระบวนการแปรรูปอาหาร รวมทั้งการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

ประเภทของสมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางกายภาพด้านต่างๆ ของวัสดุ เช่น

Reference

Wasan

 (เข้าชม 2,115 ครั้ง)

สมัครสมาชิก