Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Separation / การแยก

การแยกสารหรือวัสดุต่างชนิดออกจากกัน มีหลายวิธี เช่น

ารเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์ (centrifugation) เช่น centrifuge, decanter centrifuge

การตกตะกอน (sedimentation)

การกรอง (filtration) การกรองด้วยเยื่อ (membrane filtration) เช่น

การร่อนหรือกรองผ่านตะแกรง (sifter, screen, sieve)

การบีบอัด เช่น สายพานรีด (belt press)(เข้าชม 2,010 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก