Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Specific heat / ความร้อนจำเพาะ

ความร้อนจำเพาะ (specific heat หรือ specific heat capacity) ใช้สัญญลักษณ์ Cp เป็นสมบัติเชิงความร้อน (thermal
properties
) ของวัสดุหมายถึง ปริมาณความร้อน (joule, J) ที่ทำให้วัสดุที่มีมวลหนึ่งหน่วย (kg) อุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่ง
องศามีหน่วยพื้นฐานในระบบ SI เป็น KJ/kg oC

น้ำบริสุทธ์มีค่าความร้อนจำเพาะ เท่ากับ 4.187 KJ/kg oCเมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ความร้อนจำเพาะของน้ำในสภวะ
ที่เป็นของแข็งจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง คือมีค่าเพียง 2.108 KJ/kg oC และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิต่ำลง

  kJ/kgK
water 4.187
ice 2.108
vapor 1.996

specific heat

 

เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร ดังนั้น ค่าความร้อนจำเพาะของอาหาร (specific heat of food and food stuff) ข
องอาหาร จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ หรือความชื้นของอาหาร อาหารที่มีความชื้นสูงจะมีค่าความร้อนจำเพาะใกล้เคียงกับน้ำ เช่น

  • ความร้อนจำเพาะของน้ำนม


(เข้าชม 2,717 ครั้ง)

สมัครสมาชิก