Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Surface area / พื้นที่ผิว

พื้นที่ผิว (surface area) หมายถึง พื้นที่ ซึงล้อมรอบวัสดุ เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการเก็บรักษา และ
การแปรรูปอาหาร เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งเกิดการหายใจ (respiration) การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี การเปลี่ยนแปลง
จากจุลินทรีย์ การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวล อัตราการทำแห้ง ในกระบวนการต่างๆ เช่น

ในระหว่างการแปรรูปอาหาร เช่น การเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) มีขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้พื้นที่ผิวเปลี่ยนไป
ได้แก่ การลดขนาด เช่น การบด การสับ การหั่น การปอกเปลือก โดยมักทำให้อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรวัสดุเพิ่มขึ้น(เข้าชม 1,148 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก