Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Thermoduric bacteria / แบคทีเรียทนร้อน

แบคทีเรียทนร้อน (thermoduric bacteria) หมายถึง แบคทีเรียที่ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูงได้ ถึงแม้จะใช่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญ จึงเพิ่มจำนวนช้าในช่วงอุณหภูมิสูง แบคทีเรียกลุ่มนี้ สามารถอยู่รอด
ได้ที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญคือ อุณหภูมิปานกลางในช่วง 15-37 องศาเซลเซียส แตต่างจาก thermophilic bacteria ซึ่งชอบเจริญและขยายพันธุ์ที่อุณหภูมิสูง

 

แหล่งที่พบ

แบคทีเรียทนร้อนพบปนเปื้อนในอาหาร เช่น ไข่ น้ำนม เนื้อสัตว์

  • แบคทีเรียทนร้อนที่พบปนเปื้อนในไข่ ได้แก่ Bacillus, Corynebacterium, Micrococcus, Pseudomonas, Staphylococcus
    และ Streptococcus
  • แบคทีเรียทนความร้อนที่พบปนเปื้อนในน้ำนมดิบ ได้แก่ Micrococcus, Microbacterium, Streptococcus, Lactobacillus,
    Bacillus, Clostridium และแบคทีเรียกลุ่ม coryneform แบคทีเรียทนร้อนปนเปื้อนในน้ำนม มาจาก ต้านมวัว อุปกรณ์ และ
    เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่สะอาด

ผลต่ออาหาร

แบคทีเรียทนร้อนเป็นสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial spoilage) นอกจากนี้ ปริมาณจุลินทรีย์ทนความร้อนบ่งบอกถึง
ปฏิบัติการที่ไม่ถูกสุขลักษณะและใช้บ่งชี้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร(เข้าชม 1,804 ครั้ง)

สมัครสมาชิก