Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Total Quality Management / การจัดการคุณภาพโดยรวม

การจัดการคุณภาพโดยรวม เนื่องจากมีแนวความคิดที่ว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องสร้างจากหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เป็นต้น(เข้าชม 346 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก