Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Grading / การคัดคุณภาพ

การคัดคุณภาพ (grading) หมายถึงการคัดโดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพหลายอย่างร่วมกัน เช่น ขนาด สี การคัดแยกตำหนิ เพื่อให้ได้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ

การคัดคุณภาพสามารถทำได้หลายวิธี

 

  • การคัดสี

 (เข้าชม 2,306 ครั้ง)

สมัครสมาชิก