connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Label / ฉลาก

ฉลาก ป้าย แผ่นกระดาษ ฟิล์ม หรือ ฟอยล์ ที่ติดบนภาชนะบรรจุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูล รายละเอียด ส่วนประกอบ
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วย

ดู ฉลากโภชนาการ (nutrition label)(เข้าชม 952 ครั้ง)

สมัครสมาชิก