Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lethality

การตาย process lethality หมายถึง ผลของความร้อนต่อการตายของจุลินทรีย์ ระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(เข้าชม 418 ครั้ง)

สมัครสมาชิก