Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Two piece can / กระป๋อง 2 ชิ้น

กระป๋อง 2 ชิ้น (two piece can) หมายถึง กระป๋อง (can) ที่ไร้ตะเข็บข้าง ประกอบด้วยตัวกระป๋อง 1 ชิ้น ขึ้นรูปจากโลหะชิ้นเดียว
ซึ่งรวมฝาล่างไว้ในตัว และฝาบน อีก 1 ชิ้นที่จะถูกปิดโดยผู้ผลิต
อาหารกระป๋อง (canner's end) หลังจากที่บรรจุอาหารในกระป๋องแล้ว
จัดเป็น
hermectically sealed container มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและความดันระหว่างการแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) ในหม้อฆ่าเชื้อ (retort) ด้วยวิธี in-container sterilization และ in-container pasteurization

 

ที่มา : http://www.toyo-seikan.co.jp/e/technique/can/kind/

การผลิตกระป๋องสองชิ้น

 

StructureNames of CansForming and Joining MethodsMajor Metal Materials
TwoPiece Cans (Draw Cans)

Draw Cans

(DRD: Draw and Redraw Can)

Draw (and Redraw) Steel, Aluminum

DWI Cans

(Draw and Wall Ironed can)

Draw and Wall Ironing Aluminum, Steel
TULC

Stretch, Draw and Ironing

Aluminum, Steel
Three Piece Cans

Soldered Cans

Soldering Steel

Welded Cans

Welding Steel

วิธีการขึ้นรูปกระป๋อง 2 ชิ้น มี 3 วิธีการ คือ

1) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มครั้งเดียว (drawn can)

2) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 ครั้ง (drawn and redrawn can ; DRD can) โดยปั๊มครั้งแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเตี้ยก่อน หลังจากนั้น
จะปั๊มอีกครั้ง เพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋องเล็กลงและมีความสูงมากขึ้นตามที่ต้องการ กระป๋อง 2 ชิ้นที่ผลิตโดยวิธีนี้จะมี
ความหนาเท่ากันตลอดทั้งตัว และก้นกระป๋องสามารถทนความดันและ
สุญญากาศภายในกระป๋องได้

3) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can หรือ DWI can) โดยปั๊มครั้งแรกจะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ หลังจากนั้นผนังกระป๋องจะถูกรีดให้เบาลง และกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น กระป๋องประเภทนี้
ตัวกระป๋องมีผนังบางกว่าก้นกระป๋อง สามารถทนความดันได้ แต่ทนสุญญากาศภายในกระป๋องไม่ได้ จึงนิยมใช้บรรจุ
เบียร์และ
น้ำอัดลม(เข้าชม 2,029 ครั้ง)

สมัครสมาชิก