Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Butyric acid / กรดบิวทิริก

กรดบิวทิริก เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) ซี่งมีจำนวนคาร์บอนเท่ากับ 4 อะตอม จัดเป็นกรดไขมันชนิดสายสั้น (short chain fatty acid) ซึ่งระเหยได้ง่าย (volatile fatty acid) มีจุดหลอมเหลว (melting point) ต่ำ (-7.9 องศาเซลเซียส) พบใน น้ำนม (milk) เนย และไขมันเนย (butter fat)

กรดบิวทีริก ยังสร้างได้จากแบคทีเรีย ประเภท butyric acid bacteria ได้แก่ แบคทีเรียในสกุล Clostridium ซึ่งทำให้เกิดการหมักในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน เป็นสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial spoilage) ทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติ และเกิดรสเปรี้ยว

butyric acid

butyric acid(เข้าชม 3,024 ครั้ง)

สมัครสมาชิก